Prawo zamówień publicznych poza podstawowymi trybami przewidzianymi dla udzielania zamówień publicznych opisuje również konkurs i przyznać trzeba, że nazwa ta oddaje dość precyzyjnie charakterystykę tej instytucji.

Konkurs, w rozumieniu ustawy, jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. Katalog prac mogących stanowić przedmiot konkursu nie jest zamknięty. Ustawodawca podaje przykładowo projekty urbanistyczne, czy architektoniczno – budowlane, ale mogą to być właściwie działania każdego rodzaju, którym można by przypisać walor twórczy. Zazwyczaj będą to prace wymagające pewnych artystycznych umiejętności. Przedmiotem konkursu niejednokrotnie bywają rzeźby, tablice pamiątkowe, czy innego rodzaju utwory podlegające ochronie przewidzianej dla praw autorskich.

Nagrodą w konkursie może być określona suma pieniężna lub nagroda rzeczowa. Ustawa przewiduje również, że nagrodą może być zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs może zatem być preludium do udzielenia zamówienia w innym trybie.

Termin wypłaty nagrody określony jest w regulaminie konkursu, który ustala zamawiający. Jej wydanie nie może jednak nastąpić szybciej niż po upływie 15 dni od ustalenia wyników. Z kolei zadaniem kierownika jednostki zamawiającego jest powołanie sądu konkursowego, określenie jego organizacji, składu i trybu pracy. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez kierownika zamawiającego. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący, musi posiadać wymagane uprawnienia. Celem takiego uregulowania jest zapewnienie odpowiednich kompetencji osób, które decydować będą o przyznaniu nagrody w konkursie. Konkurs nie może bowiem zmierzać do obejścia przepisów o trybach udzielania zamówień publicznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. Istotne jest to, że sąd konkursowy może dokonać identyfikacji prac i ich autorów dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu. Wybór najlepszej pracy musi być dokonywany w sposób bezstronny.

Pamiętać należy jednak, że przepisy o konkursie mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy wartość konkursu przekracza kwotę 30.000,00 Euro. Poniżej tej kwoty nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

English