Nasze specjalizacje

CHINA DESK

Kancelaria Prawna Putz | Skrobich doradza zarówno polskim firmom w zakresie ich aktywności gospodarczej w Chinach jak i chińskim firmom w zakresie ich aktywności gospodarczej w Polsce. Oferta Kancelarii stanowi odpowiedź na zauważalnie rosnące zapotrzebowanie rynku oraz dynamicznie zwiększającą się aktywność polskich firm w Chinach oraz chińskich firm a także chińskiego kapitału w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych polskich klientów świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w Chinach jak i w trakcie prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych na rynku Chińskim.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również dla chińskich firm oraz podmiotów sektora publicznego a także obywateli Chińskiej Republiki Ludowej nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce jednak szukających doradztwa prawnego w zakresie ich bieżącej lub przyszłej sytuacji prawnej a także planowanych przedsięwzięć gospodarczych czy inwestycji.

Dzięki stałym kontaktom, znajomości języka i kultury chińskiej oraz współpracy z chińskimi prawnikami a także kancelariami jesteśmy w stanie zapewnić Naszym Klientom bezpieczeństwo i odpowiedzieć na każde z postawionych przed nami pytań czy zagadnień prawnych.

Na pomoc prawną świadczoną polskim przedsiębiorcom w zakresie ich działalności w Chinach składają się m. in.:

 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Chinach w tym rejestracja spółek Joint Venture oraz Limited Liability Wholly Foreign Owned Enterprise,
 • pomoc prawna przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów handlowych,
 • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Chinach,
 • bieżąca obsługa prawna Polskich firm w Chinach,
 • doradztwo w zakresie sytuacji prawnej cudzoziemców w Chinach,
 • doradztwo w zakresie procedur wprowadzania i certyfikacji żywności.

Na pomoc prawną świadczoną chińskim przedsiębiorcom oraz obywatelom Chin w zakresie ich działalności w Polsce składają się m. in.:

 • doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
 • pomoc prawna w zakresie umów handlowych,
 • doradztwo prawne w zakresie nabywania oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce,
 • pomoc prawna dla obywateli Chin w zakresie ich sytuacji prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak m. in. pomoc w zakresie legalizacja pobytu, pomoc w zakresie najmu oraz zakupu nieruchomości, obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
 • reprezentacja przed wszelkimi instytucjami, organami administracyjnymi oraz przed wszystkimi sądami niezależnie od instancji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Pomoc prawną w zakresie prawa ochrony danych osobowych świadczymy od lat, a nasi Klienci mogą mieć pewność, że zajmują się nimi profesjonaliści, którym można zaufać. Jest to ważne szczególnie dziś, gdy wiele podmiotów dopiero uczy się, czym jest ochrona danych osobowych i jak ją wdrażać.

W ramach naszej oferty dotyczącej zarządzania danymi osobowymi w przedsiębiorstwie:

 • świadczymy usługi outsourcingu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • przygotowujemy dla Klientów kompletną dokumentację ochrony danych osobowych, zgodną zarówno z polską ustawą, jak i rozporządzeniem UE,
 • prowadzimy szkolenia dla pracodawców, jak i dla pracowników,
 • świadczymy bieżące usługi doradcze, w tym prowadzimy audyty prawidłowości ochrony danych.

 

POMOC DLA FRANKOWICZÓW

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów denominowanych i indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Dochodzimy zwrotu świadczenia nienależnego Bankom, stosujących klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z konsumentami. Nasze doświadczenia w branży finansowej wykorzystujemy reprezentując interesy naszych klientów.

Domagamy się stwierdzenia nieważności umów kredytowych oraz zwrotu nadpłaconych kwot.

PRAWO KORPORACYJNE
Zakładanie spółek
 • Zakładamy spółki w Polsce oraz w obcych jurysdykcjach (Cypr, Malta, Jersey, Luksemburg).
Przekształcenia/Fuzje/Przejęcia spółek
 • Uczestniczyliśmy w wielu projektach przekształceń spółek, ich połączeń, przedsięwzięciach joint venture.
 • Dla naszych klientów świadczyliśmy usługi przejęcia spółek – przeprowadzaliśmy badania due diligence całych spółek oraz poszczególnych składników majątku.
Wnoszenie aportem składników majątku
 • Wpieraliśmy klientów w transakcjach wnoszenia poszczególnych składników, jak i całych przedsiębiorstw aportem.
Prospekty emisyjne
 • Nasze doświadczenie obejmuje przygotowanie prospektów emisyjnych na NewConnect oraz GPW.
Emisje Akcji/Obligacji
 • Prowadziliśmy otwarte jak i zamknięte emisje obligacji, także spółek notowanych na Catalyst.
Przygotowanie polityk oraz badania compliance
 • Przygotowywaliśmy wewnętrzne polityki i regulaminy oraz badaliśmy zgodność wewnętrznych regulacji z prawem.
Likwidacje/ postępowania upadłościowe
 • Prowadziliśmy, także jako likwidator, procedurę likwidacyjną oraz doradzaliśmy w toku likwidacji.
  Reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Reprezentujemy Wykonawców oraz Zmawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia:

 • asystujemy w przygotowaniu SIWZ,
 • pomagamy w sformułowaniu poprawnej z formalnoprawnego punktu widzenia oferty,
 • przygotowujemy pisma w toku postępowania, w tym odwołania do KIO oraz skargi do sądu,
 • reprezentujemy uczestników postępowania przed KIO,
 • reprezentujemy strony przed sądem powszechnym, w tym wykonawców działających w charakterze interwenientów ubocznych.

 

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

Prawnicy kancelarii podejmują się obrony i reprezentacji Klientów we wszystkich rodzajach spraw karnych, wykroczeniowych oraz karnoskarbowych. Doradzamy, bronimy i reprezentujemy Klientów na każdym z etapów postępowań karnych i karnoskarbowych.

Występujemy zarówno w roli obrońców jak i w roli pełnomocników pokrzywdzonych a następnie oskarżycieli posiłkowych a także oskarżycieli prywatnych.

Czynności obrońcy obejmują m. in.:

 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych w postępowaniu sądowym a także po jego zakończeniu w tym w postępowaniu wykonawczym,
 • analiza i doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców,
 • opiniowanie przesłanek środków probacyjnych oraz przesłanek zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności karnej,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu w przedmiocie wykonania orzeczonej kary – odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, zarządzenie wykonania kary uprzednio zawieszonej, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Czynności pełnomocnika obejmują m. in.:

 • dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu sądowym,
 • wnoszenie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia a następnie reprezentacja przed Sądem w sprawach wszczętych na skutek wskazanych powyżej aktów oskarżenia.

 

PRAWO SPORTOWE

Na gruncie prawa sportowego przepisy powszechnie obowiązujące przenikają się z regulacjami autonomicznymi, tworzonymi przez krajowe i międzynarodowe związki sportowe, działające w danym sporcie. Ten stan powoduje, że dochodzić może do kolizji norm i w rezultacie niepewnej sytuacji prawnej podmiotów prawa sportowego. Dlatego też nasze usługi kierujemy w szczególności do:

 • związków sportowych,
 • trenerów,
 • klubów sportowych,
 • sportowców,
 • agentów.

Szczegóły oferty w zakresie prawa sportowego znajdą Państwo w naszym folderze.

PRAWO KONKURENCJI

Prawo konkurencji jest bardzo szerokim pojęciem, który mieści nie tylko postępowania dotyczące zmów cenowych czy niedozwolonych postanowień umownych ale również nieuczciwe działania konkurentów względem siebie.

W toku naszej współpracy z klientami prowadziliśmy wiele projektów związanych z szeroko rozumianym prawem konkurencji. Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów:

 • uzyskiwanie zgód na koncentrację,
 • z sukcesami prowadziliśmy postępowania w przedmiocie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a także stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz nadużywania pozycji dominującej,
 • byliśmy współautorami pierwszej polskiej skargi do Komisji Europejskiej związanej z drapieżnictwem cenowym,
  analizowaliśmy umowy pod kątem naruszenie prawa konkurencji,
 • reprezentowaliśmy klientów w postepowaniach dotyczący zmów cenowych,
 • analizowaliśmy i przygotowaliśmy taktykę procesową w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji (opłaty półkowe),
 • doradzaliśmy zarządom w sprawach taktyki w postępowaniach dotyczących zmów cenowych (procedura leniency),
 • szkoliliśmy z zakresu prawa konkurencji m. in. pracowników branży FMCG.
ULGI I DOTACJE

Jak możemy pomóc:

 • przeglądy planów rozwojowych przedsiębiorstw pod kątem dostępnych ulg i dotacji; identyfikacja działalności B+R w przedsiębiorstwach;
 • pomoc w procesie wyboru lokalizacji, rozpoczęcia i prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 • wsparcie w zakresie zarządzania projektami i prawidłowym rozliczaniu utrzymanych ulg i dotacji;
 • audyty otrzymanych dotacji i wsparcie przy ich kontrolach;
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego z:
  • dotacji z funduszy strukturalnych UE (krajowych i/lub regionalnych programów operacyjnych),
  • dotacji z Horyzontu 2020,
  • dotacji krajowych,
  • pożyczek preferencyjnych oraz
  • ulg podatkowych.
STRUKTURY HOLDINGOWE

Nasze doświadczenie w zakresie struktur holdingowych obejmuje w szczególności: 

Audyty prawne podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych głównie w zakresie poprawności postanowień umów oraz statutów spółek, jak również pozostałych dokumentów korporacyjnych pod względem ich poprawności prawnej, w tym zwłaszcza w kontekście funkcjonowania tych podmiotów wewnątrz grupy kapitałowej.

Optymalizowanie struktur poprzez dokonywanie przekształceń prawnych oraz gospodarczych poszczególnych podmiotów z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, jak również w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy; przekształcenia, połączenia oraz podziały podmiotów.

Audyt oraz opracowywanie projektów umów holdingowych, o współpracy oraz o zarządzanie oraz opracowywanie dokumentów wewnątrz grupowych umożliwiających wprowadzenie elementów nadzoru i kontroli nad spółkami zależnymi wewnątrz grupy kapitałowej.

Analizę ryzyk osób zarządzających podmiotami wewnątrz grupy kapitałowej w związku z funkcjonowaniem w ramach grupy.

Wprowadzanie rozwiązań prawnych umożliwiających uproszczenie obrotu finansowego wewnątrz grupy przy wykorzystaniu takich narzędzi, jak emisje obligacji wewnętrznych, emisje weksli inwestycyjnych, umowy pożyczek oraz wprowadzeniu uproszczeń i automatyzacji przy obrocie bezgotówkowym w grupie kapitałowej.

PRAWO PRACY

Chyba nikt nie zaprzeczy temu, że sukces biznesu zależy od ludzi. Nawet gdy mówimy o branżach, gdzie wydawałoby się, że wszystko już zostało wymyślone, to od ludzi – ich zdolności i zaangażowania – zależy czy biznes ma szanse na wzrost czy nie.

Nasze podejście pozwala na podzielenie się z klientami nie tylko naszą wiedzą prawniczą, ale również wiedzą biznesową, menadżerską, jaką mieliśmy okazję zdobyć doradzając największym przedsiębiorcom.

Dla naszych klientów pracowaliśmy w następującym zakresie:

 • przygotowanie umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej, umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz układów zbiorowych,
 • restrukturyzacje zatrudnienia, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładu pracy,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych i reprezentowanie w sporach sądowych,
 • doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących związków zawodowych i rad pracowników, reprezentowanie w negocjacjach,
 • delegowanie pracowników do państw Unii Europejskiej i innych,
 • badania przestrzegania prawa w sprawach pracowniczych.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH
Nasze doświadczenie w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz wprowadzania zasad ochrony informacji poufnej obejmuje w szczególności:
 • doradztwo przy przygotowywaniu raportów bieżących i okresowych;
 • reprezentowanie Spółek przed instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad obrotem regulowanym, w tym w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w zakresie obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki publiczne;
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych regulujących przepływ informacji, które wymagają komunikowania w formie raportów bieżących lub okresowych;
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji ochrony informacji poufnych i zasad obrotu papierami wartościowymi przez personel Spółki;
 • przygotowanie zasad polityki informacyjnej i sposobu postępowania w kontaktach z mediami;;
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych oraz zasad użytkowania i funkcjonowania systemów ESPI oraz EBI.
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH TECHNOLOGII

IP/IT

 Własność Intelektualna

Ochrona własności intelektualnej pozwala na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Ponadto stanowi o wartości i rozpoznawalności firmy. W ramach naszej praktyki wspieraliśmy klientów w zakresie:

 • rejestrowania znaków towarowych oraz reprezentowania w sporach o naruszenie znaków towarowych;
 • przygotowywania umów licencji, umów o przeniesienie praw (znaków towarowych, praw autorskich, know-how), wykonanie utworów, umów wydawniczych;
 • doradztwa w zakresie sporów o domeny internetowe;
 • przygotowania polityki firm IT oraz ogólnych warunki sprzedaży/licencji.

Prawo nowych technologii

Rozwój nowych technologii stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Ustawodawstwo rzadko kiedy nadąża za szybko zmieniającym się światem nowych technologii. Dzięki otwartemu myśleniu jesteśmy w stanie zwiększyć przewagę konkurencyjną naszych klientów. Dotychczas wspieraliśmy klientów w zakresie:

 • przeglądów legalności przetwarzania danych osobowych – posługujemy się metodologią stosowaną przez GIODO, przegląd kończy się przygotowaniem raportu zawierającego sugestie i rekomendacje;
 • rejestracji baz w GIODO, reprezentowania klientów podczas kontroli GIODO,
 • analizy w zakresie przetwarzania danych, przesyłania danych za granicę, korzystania z instytucji safe harbour, przygotowanie polityk bezpieczeństwa, wsparcia dla ABI.
SPORY SĄDOWE

Spory sądowe są nieodłączną częścią prowadzenia każdego biznesu. Nasze bogate doświadczenie pozwoliło nam wypracować metodykę prowadzenia sporów, dzięki której zwiększamy szansę na powodzenie postępowania:

 • samodzielnie ustalamy stan faktyczny nie opierając się bezkrytycznie na przedstawionych okolicznościach – w tym wysłuchujemy wstępnie kandydatów na świadków,
 • opracowujemy strategie postępowania, uwzględniając alternatywne ścieżki postępowania, w szczególności negocjacje oraz skargi do innych niż sądy polskie organów. Strategia uwzględnia również długoterminowe relacja klienta z oponentem aby nie narazić tych relacji,
 • spory prowadzimy z najwyższą dbałością o renomę i dobre imię klienta,

Reprezentowaliśmy klientów w wielu postępowaniach sądowych, poniżej prezentujemy kilka przykładowych:

 • reprezentacja klientów przed wszystkimi instancjami sądów polskich w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentacja klientów przed sądami polubownymi (ADR),
 • obrona interesów klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach podatkowych przed WSA i NSA,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • wsparcie w toku mediacji oraz negocjacji ugodowych,
 • wsparcie klientów w toku postępowania upadłościowego także w radzie wierzycieli,
 • zaskarżanie uchwał spółek.
NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość to często jeden z najistotniejszych składników majątkowych przedsiębiorstw prowadzonych przez naszych klientów. Dlatego też istotnym jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa prawnego w procesie nabywania nieruchomości, zwłaszcza zbadanie jej stanu prawnego przed zakupem.

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie możemy zaproponować naszym klientom doradztwo w zakresie:

 • przeprowadzania due diligence nieruchomości przed jej zakupem,
 • opracowywanie umów w procesie nabycia nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • opracowywanie umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, użytkowania gruntów, zarządzania nieruchomością,
 • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach – hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, pełnienie funkcji administratora hipoteki.

Zapewniamy również całościowe wsparcie klientów przy przygotowaniu oraz negocjacji umów z podmiotem, który będzie prowadził prace budowlane na nieruchomości na rzecz klienta, w zależności od wyboru klienta – umowy o generalne wykonawstwo, umowy o roboty budowlane.

English