Zgodnie z polskim Kodeksem pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, natomiast prawa majątkowe ze stosunku pracy – m.in. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – przechodzą w równych częściach na małżonka pracownika oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, a w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

O dokonanie wykładni prawa Unii w tym kontekście zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Bundesarbeitsgericht (Federalny Sąd Pracy w Niemczech) orzekający na gruncie prawa niemieckiego, które wyklucza możliwość wejścia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w skład masy spadkowej.

W tym stanie rzeczy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia jego prawa do corocznego płatnego urlopu, a spadkobiercy zmarłego pracownika mogą domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego urlop.

Trybunał wskazał, iż w sytuacji, gdy nie jest możliwe dokonanie wykładni uregulowania krajowego w sposób zgodny z prawem Unii, sąd krajowy powinien odstąpić od jego stosowania i zapewnić następcy prawnemu zmarłego pracownika prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany coroczny płatny urlop nabyty zgodnie z prawem Unii.

Podsumowując, w sytuacji, gdy prawo krajowe wyklucza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez zmarłego pracownika coroczny płatny urlop, a tym samym okazuje się ono niezgodne z prawem Unii, spadkobiercy mogą powoływać się w tym zakresie bezpośrednio na prawo Unii, i to zarówno względem pracodawcy publicznego, jak i pracodawcy prywatnego.

English