Bon na zasiedlenie to gwarancja przyznania środków finansowych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania z powodu poszukiwania zatrudnienia. Może zostać przyznany bezrobotnemu poniżej 30 roku życia, na jego wniosek skierowany do starosty, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.; dalej: Ustawa), a mianowicie wtedy gdy:

1)        z tytułu podjętego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (w 2018 r. – 2100 zł brutto) oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2)        odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

3)        będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Na jakie pieniądze można liczyć?

Kwota przyznana w ramach bonu na zasiedlenie określana jest w umowie ze starostą, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, a zatem może wynosić nawet 9 tysięcy złotych.

Na co uważać, żeby nie stracić bonu?

Osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie, zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (dalej łącznie: zatrudnienie). Na osobie otrzymującej bon, ciąży również obowiązek zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o jakiejkolwiek przerwie w zatrudnieniu i jego zmianie w ciągu 7 dni od tego zdarzenia. W przypadku niewywiązania się ze wskazanych obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości. Należy również pamiętać o udokumentowaniu pozostawania w zatrudnieniu przez 6 miesięcy od daty otrzymania bonu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu, uzyskana kwota podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu.

Szczegółowych informacji, w tym wzorów wniosków, należy szukać na stronie właściwego powiatowego urzędu pracy.

English